Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

Pect

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

Els PECT són iniciatives impulsades des de l'àmbit local pels diferents agents socials i econòmics del territori i liderades per les entitats públiques locals.
Sobre la base de la I+i i la col·laboració publicoprivada, els PECT articulen projectes per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d'activitat econòmica sostenible i d'ocupació. Es tracta de projectes amb objectius i estratègies estretament vinculats a les característiques i oportunitats del territori on es desenvolupen.

Els PECT han de ser:

  • Concrets i delimitats, molt orientats a objectius precisos i quantificables.
  • Transformadors per al territori, tant quantitativament com qualitativament.
  • Hi ha d'haver una història prèvia de maduració i una anàlisi de què es pot fer i com es poden fer les coses.
  • Implicats i vinculats a la dinàmica econòmica i empresarial del territori, tenint en compte les seves particularitats.
  • Amb l'enfocament més innovador possible, han d'utilitzar de manera clara, realista i pertinent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Podran formar part del PECT entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d'innovació allà localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia implicades.

Les entitats integrants d'un PECT s'han de constituir en una agrupació a través d'un conveni de participació en què s'estableixin els compromisos pressupostaris, tècnics i operatius adients a l'execució del PECT. Al conveni s'ha de nomenar una entitat representant, una administració pública local, que sigui la que executi l'operació de coordinació global del PECT i el presenti de manera formal.

En definitiva, un PECT conté diferents operacions, amb pressupost i calendari propis, executades per diferents combinacions d'entitats sòcies. Les operacions estan sempre sota la coordinació global d'una entitat pública que n'assumeix la representació.
Les ajudes de cofinançament del FEDER pels PECT es fan efectives a través de subvencions amb concurrència competitiva, amb un import màxim del 50 % de la despesa acceptada com a elegible.

Girona, Sistema Alimentari Sostenible

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona, Sistema Alimentari Sostenible és un projecte cofinançat per la Generalitat (50%), la diputació de Girona (25%) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. L’objectiu és millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d’aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació de Girona. Mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les activitats relacionades amb la producció, transformació i distribució d’aliments, per possibilitar d’aquesta manera incidir en la sostenibilitat social i mediambiental.

Projecte de Recuperació, Potenciació i Valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l’Empordà.

Aquest projecte pretén abastar tota la cadena de valor, des del camp fins a l’ampolla i des del celler fins al mercat. L’objectiu principal és aconseguir un millor posicionament dels vins de l’Empordà en l’àmbit local però també internacional. Es vol consolidar el creixement productiu (de 28% en els darrers 10 anys) però també l’increment del preu mig de venda dels vins locals. Tot plegat ha de suposar un increment del preu percebut pels viticultors per kg de raïm produït i finalment ha d’impactar positivament en l’economia local. No menys important és la importància paisatgística, cultural i patrimonial del cultiu tradicional d’aquestes varietats a l’Empordà. 
Per tal de potenciar encara més la sostenibilitat econòmica del celler, viticultor i agents implicats es veu com un punt feble actual la complexitat documental i de traçabilitat que s’exigeix als cellers i viticultors per tal de poder complir amb les demandes de les diferents administracions (Sanitat, Indústries, Agricultura, Duanes...) així com del Consell Regulador per tal de mantenir les garanties d’Origen i Qualitat, en aquest sentit la modernització de les eines de gestió documental i de traçabilitat farien el sector més productiu i directament més competitiu.

Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. I en un 25%, per la Diputació de Girona. Té un cost total subvencionable 249.727,50 €.

 

Estudi i generació del dossier d'anàlisi tècnic pel desenvolupament d'una eina online moderna i interactiva amb el celler

Creació d'un espai digital que aglutini tots els cellers i viticultors - borsa web


Caracterització i tipificació varietal amb el panell de tast de Catalunya de les diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l'Empordà


Desenvolupament d'una eina onlin moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més productiu de l'Empordà

 

Redacció d'un Pla de Comunicació i la seva execució, per a promocionar els vins de l'Empordà, a través de les varietats tradicionals garnatxa i carinyena

 

 


 

Click Me For A Modal