Premi per piular #vinsdetramuntana

13/09/2015

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ

1. ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ
Consell Regulador de la denominaciód’origen Empordà amb domicili social a l’Avinguda Marignane, 2 de Figueres (17600).

2. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DEL SORTEIG
El PREMI es durà a terme per a participants majors de 18 anys.
El període de participació en el SORTEIG serà: del 20.10.2015, fins el 26.10.2015

3. PERSONES LEGITIMADES
Podran participar en el PREMI totes aquelles persones que tinguin una pàgina de perfil de Twitter pròpia creada i que siguin "Seguidors" de la pàgina de Twitter @DOEmporda o bé, que es creïn la seva pàgina de perfil de Twitter i es facin "Seguidors" de la pàgina de Twitter @DOEmporda citada durant el període de vigència previst per a aquest PREMI.

4. PREMI
DO Empordà regalarà un cap de setmana per a dues persones d’enoturisme a l’Empordà, en col·laboració amb la Ruta del Vi de l’Empordà, a gaudir fins el 14/11/15 i del 15/03/16 al 30/06/16 (excepte ponts i festius) i subjecte a disponibilitat
Els premis objecte de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació a petició del guanyador o cessió de tercers.

5. MECANISME DEL CONCURS
Els participants hauran de seguir els passos establerts a la pàgina del PREMI.
La determinació dels guanyadors tindrà lloc mitjançant decisió del consell regulador de la DO Empordà a Figueres amb data 30 d’octubre de 2015  mitjançant el recompte de Twitter analytics de còmput de missatges registrats amb el text #vinsdetramuntana.
A  aquest efecte, es decidirà el guanyador, a més de tres suplents en el cas que el guanyador renunciés al premia adjudicat, no se li hagués localitzat al termini determinat o no complís amb els requisits establerts en les presents bases.

6. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
DO Empordà notificarà el resultat del PREMI als participants guanyadors mitjançant l'enviament d'un missatge directe a través de Twitter. Per la seva banda, els participants premiats hauran de contestar el missatge directe per confirmar l'acceptació del premi abans del 4 de novembre 2015, on han d'especificar un correu electrònic on contactar.
En el cas que els guanyadors i els suplents no acceptin el premi, no el recullin, o no compleixin amb el que estableixen les presents Bases, el premi quedarà desert.

7. RESERVES I LIMITACIONS
Les dades han de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present PREMI a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
DO Empordà queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.
DO Empordà podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant fotocòpia de DNI o altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat.
DO Empordà es reserva el dret a desqualificar qualsevol tweet que no compleixi els següents requisits. Vostè afirma i garanteix, respecte a cada tweet que enviï, que aquests no mostren el següent:
- Contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i / o escandalós.
- No violen els drets de les persones a la privacitat o la publicitat i que no inclouen marques comercials de tercers.

8. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que ens faciliti per participar en el PREMI autoritza que siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat de DO Empordà, amb les finalitats de: (i) poder realitzar el desenvolupament i la gestió del sorteig; (ii) gestió del lliurament dels premis i (iii) per a qualsevol altra finalitat prevista en les presents Bases.
Els participants podran exercitar en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la LOPD. A aquest efecte, han d'adreçar una sol·licitud per escrit a info@doemporda.cat.

9. ACCEPTACIÓ i PUBLICACIÓ DE LES BASES
La participació en el PREMI suposa l'acceptació de les presents Bases, així com l'acceptació expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi DO Empordà.

10. ALTRES ESPECIFICACIONS
En relació a Twitter, el participant exonera a aquesta xarxa social de qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció i garanteix que és usuari de la mateixa, o ho serà dins el període de vigència del Premi i que ha acceptat o acceptarà les seves condicions legals siguin generals o particulars, polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa social, les quals poden ser diferents a les presents Bases.
DO Empordà no assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a DO Empordà. No podran participar en la promoció i, per tant, resultar agraciats, les següents persones: A) empleats i familiars fins al primer grau de consanguinitat de l'entitat DO Empordà; B) els empleats d'empreses d’agències de publicitat o agències que estiguin relacionades amb la promoció.

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal