Bases legals – Concurs Fotogràfic #Vinsdistiu

13/07/2020

El Consell Regulador DO Empordà amb seu al Av. Marignane, 2 -17600- Figueres ha decidit fer un concurs fotogràfic per promoure la campanya #vinsdistiu i potenciar i recuperar el llenguatge empordànes tradicional. 
 

Primera.- Objectiu del concurs

L’objectiu del present concurs és incrementar l’engagement a Instagram del Consell Regulador DO Empordà  i potenciar el coneixement del concepte “Vins d’istiu”. 

La mecànica per participar és la següent: seguir el perfil de la @do_emporda, que cada usuari publiqui al seu instagram una fotografia amb un vi de la DO Empordà en un context estiuenc i etiqueti també al celler del vi que fotografïi. 

Hi haurà una persona guanyadora d’un lot de vins d’istiu. 
 

Segona.- Període de participació 

El concurs començarà el dilluns 3 de juliol de 2020 fins el dilluns 31 d’agost  a les 23:59h.

 

Tercera.- Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del present concurs és tot el territori espanyol. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que tinguin residència en territori espanyol. 

 

Quarta.- Naturalesa del concurs 

La participació en el concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant Consell Regulador DO Empordà  exonerat de les seves obligacions cap al participant. 
 

Cinquena.- Mecànica del concurs 

Per poder participar en el concurs caldrà: 

1.- Seguir al perfils @do_emporda a la xarxa d’Instagram.

2.- Etiquetar a la @do_emporda i al celler

3.- Publicar una fotografia del vi en un context estiuenc a les seves xarxes

 

Per a poder participar en aquest concurs s’ha de seguir correctament totes les indicacions. 

Una mateixa persona pot participar diverses vegades. 

Tots els participants hauran de tenir el perfil de Instagram com a públic.

La persona guanyadora que compleixi els requisits especificats en aquestes bases legals i amb resposta correcta serà premiada amb una experiència surera doble. 

La persona receptora del premi ha de ser major d’edat. 

L’adjudicació del premi serà de manera aleatòria entre totes les respostes dels participants. El sorteig es farà mitjançant una eina de sortejos online i s’adjudicarà un guanyador. 

El guanyador s’anunciarà al perfil d’Instagram del Consell Regulador DO Empordà  (@do_emporda) amb menció directa a la persona guanyadora. 

A banda de notificar-ho públicament, Consell Regulador DO Empordà  enviarà un missatge privat notificant el premi i demanant les seves dades per formalitzar l’assignació del premi i el procediment per accedir al premi.
 

Sisena.-Participació 

Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Espanya, que tinguin un perfil o compte a Instagram públic i que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals. 

Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin publicades a la pàgina d’Instagram del Consell Regulador DO Empordà  en cas de resultar ser el guanyador. 

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/ afinitat de Consell Regulador DO Empordà  i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present concurs podran participar i fomentar la participació en el concurs. 
 

Setena.- Taxes i impostos 

Correspon al Consell Regulador DO Empordà  en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tingui el guanyador de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable. 
 

Vuitena.- Eleccions dels guanyadors 

Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els comentaris correctes publicats a la present publicació, s’adjudicarà un guanyador de manera aleatòria per mitjà de l’eina random.org. 

A cada participant se li atorgarà un número per orde de participació. L’eina triarà un número que seran el guanyador del concurs. 

La comunicació del guanyador es realitzarà el dimarts 1 de setembre a partir de les 12:00h (PM) a través de l’Instagram de Consell Regulador DO Empordà, fent menció directa al guanyador. 

En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi sera assignat a guanyadors suplents triats segons la mateixa mecànica. 

El guanyador autoritza al Consell Regulador DO Empordà  a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici. 

 

Novena.- Política de privacitat 

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que es publiquin a xarxes socials siguin compartits amb la resta d’usuaris. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram. 

Les dades que els participants facin constar en el concurs s’incorporaran a un fitxer de dades personals titularitat del Consell Regulador DO Empordà  amb l’objectiu de gestionar la participació en el concurs que és objecte d’aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció dels guanyadors, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades del Consell Regulador DO Empordà  amb la finalitat d’enviar informació comercial. 

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer del Consell Regulador DO Empordà  Av. Marignane, 2 -17600- Figueres. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència. 

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal del Consell Regulador DO Empordà , en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabar o desprestigien la fama o crèdit, siguin considerades com a un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc. 
 

Desena.- Limitació de responsabilitats 

El Consell Regulador DO Empordà  no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present concurs. 

El participant exonera Instagram de qualsevol responsabilitat i reconeix que el concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada al Consell Regulador DO Empordà . 

 

Onzena.- Reserva de drets 

El Consell Regulador DO Empordà  es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació. 

El Consell Regulador DO Empordà  es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del concurs, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants i/o que atemptin contra la seva imatge comercial. 

En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del concurs, el Consell Regulador DO Empordà  es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que puguin correspondre. Tot l‘anterior inclou la creació d’e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se el Consell Regulador DO Empordà  el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic.
 

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur 

El present concurs es regeix per la legislació espanyola vigent. Qualsevol reclamació relacionada amb aquest concurs ha d’enviar-se per escrit a Consell Regulador DO Empordà  amb seu al Av. Marignane, 2 -17600- Figueres, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el concurs. 

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present concurs, Consell Regulador DO Empordà  i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la circumscripció corresponent. 

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal