BASES LEGALS DEL SORTEIG ‘EMBASSAT’

24/03/2022

 

Com participar en el sorteig?
1. Segueix a DO Emporda (@do_emporda), organitzadors del sorteig i @embassat
2. Fer like a aquest post
3. Etiquetar als comentaris la persona amb qui voldries anaer al festi i compartir aquesta ampolla

Participant en aquest concurs, acceptes les bases legals que pots trobar a continuació:

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ:
Sorteig per guanyar 2 abonaments pel festival Embassat i una ampolla de vi DO Empordà

1. EL SORTEIG
El promotor i responsable del fitxer de dades personals del sorteig és Consell Regulador DO Empordà. Av. Marignane, 2 -17600- Figueres. G-17122029.

A l'efecte de promocionar la seva visibilitat en xarxes socials i la interacció amb la seva audiència, la DO Empordà té previst realitzar un sorteig a través de la xarxa social Instagram que es desenvoluparà de conformitat amb les següents bases:
La participació en el concurs és gratuïta i podran participar totes les persones físiques majors de 16 anys residents a Espanya.

La participació implica l'acceptació total i absoluta de les presents bases i es desqualificarà automàticament a les persones que tinguin la intenció de perjudicar o danyar la imatge del sorteig de la DO Empordà.

Instagram no patrocina, avala, ni administra aquest concurs, ni està associat a ell. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a la DO Empordà, i no a Instagram. La informació que proporciona l'usuari s'utilitzarà per gestionar la participació en el concurs, comunicar-se amb el guanyador o guanyadora i per gestionar el lliurament de el premi i la seva publicació a Instagram.

1. DATA DEL SORTEIG
El sorteig es dirigeix a totes aquelles persones que vulguin participar i estarà actiu des de les 9.00h del dia 5 de maig 2022 a les 12.00h del dia 6 de maig 2022.

2. DESCRIPCIÓ i MECÀNICA DEL CONCURS
Per participar i entrar en el sorteig, és totalment obligatori que els usuaris segueixin o ja siguin seguidors del compte de la DO Empordà a Instagram, donar like a la publicació del sorteig i esmentar a un usuari d'Instagram en els comentaris.
S'acceptarà un mínim d'una participació per persona, i cada usuari obtindrà tantes participacions com fotografies ens enviï.
El guanyador o guanyadora s'escollirà de forma aleatòria a través del programa randompicker. En cas de no poder contactar amb el guanyador o guanyadora en un termini de 5 dies o que aquest / a renunciï a el premi, es procedirà a sortejar un nou guanyador o guanyadora, perdent l'anterior seu dret a reclamar el premi.

L'equip de la DO Empordà es posarà en contacte amb el guanyador o guanyadora via missatge directe (DM) en el seu perfil d'Instagram, per requerir les seves dades i procedir a el reconeixement i lliurament de el premi.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs i poder optar a el premi, el participant haurà de complir els requisits següents:
- Ser major de 16 anys.
- Participar en el concurs a través d'un perfil d'Instagram real i actiu, sense anomalies i que no es pugui considerar susceptible d'haver-se creat amb l'única intenció de participar en el concurs. El patrocinador es reserva el dret de desqualificar els perfils dels concursants amb aquestes característiques. Es prestarà especial atenció a les activitats fraudulentes i s'exclouran o desqualificaran aquells perfils en els quals s'observen comportaments aparentment abusius i malintencionats. Davant de qualsevol indici d'identitat falsa o ús fraudulent del perfil, l'organitzador es reserva el dret de desqualificar de forma inmediata al participant, de forma unilateral i sense necessitat de notificació o justificació al participant.

4. PREMI
El premi ofert per la DO Empordà és 2 abonaments pel festival Embassat i una ampolla de vi DO Empordà.

5. NOTIFICACIÓ A EL GUANYADOR / A
Coneguda la identitat del guanyador o guanyadora, la DO Empordà publicarà el nom del guanyador / a en el perfil d’Instagram de la DO Empordà. Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els participants donen el seu consentiment perquè la DO Empordà publiqui el seu nom o identitat a Instagram.

6. CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I / O PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL GUANYADOR / A
El guanyador o guanyadora accepta que el seu nom d'usuari i foto de perfil públic d'Instagram es publiqui en el perfil dels organitzadors per comunicar el guanyador del concurs.

L'equip de la DO Empordà es posarà en contacte amb el guanyador o la guanyadora en un període no superior a 5 dies hàbils a través de missatge directe, als efectes de notificar formalment la consecució del premi i acordar el lliurament d'aquest. En aquest sentit, la DO Empordà es reserva el dret a sol·licitar al guanyador o guanyadora totes les dades personals que siguin raonablement necessaris per a realitzar el reconeixement de el premi. La negativa per part del guanyador o guanyadora a proporcionar aquestes dades personals implicarà la pèrdua de el dret a el premi per part d'aquest/a, amb els efectes que es descriuen a continuació: Transcorreguts 5 dies naturals des de la primera notificació per part de la DO Empordà, el guanyador / a sense que la DO Empordà obtingui cap resposta per part d'aquest / a, o bé si el guanyador es negués a facilitar alguna de les dades personals sol·licitades (segons el que disposa el paràgraf anterior), el guanyador o guanyadora perd el dret a obtenir el premi, transferint la condició de guanyador/a a un altre participant.

El guanyador o guanyadora autoritza que la DO Empordà publiquin la imatge de l’arbre més tombat.

Igualment, no tindrà dret a rebre el premi aquell guanyador o guanyadora que no compleixi amb els requisits d'elegibilitat estipulats en aquestes bases.
La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició indispensable per poder accedir als premis atorgats en el concurs. DO Empordà no es responsabilitza de la incorrecta lliurament del premi en cas que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. Qualsevol canvi en les dades del participant s'ha de notificar a la DO Empordà amb la major brevetat possible a l'efecte de facilitar el correcte reconeixement de el premi.

7. MODIFICACIONS
La DO Empordà es reserva el dret a suspendre o variar el concurs en qualsevol moment, així com modificar aquestes bases durant el desenvolupament del concurs.
La suspensió, variació o modificació del concurs es comunicarà mitjançant un avís a la mateixa pàgina de la DO Empordà a Facebook ia Instagram. Aquestes suspensions, variacions o modificacions no donaran dret, en cap cas, a reclamació per part dels actuals o potencials participants del concurs.

8. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La informació facilitada pels participants serà inclosa en un fitxer amb la titularitat de la DO Empordà. Aquesta informació serà tractada d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. La DO Empordà, com a responsable del tractament de les dades, garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels participants, que es tracten de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) no 2018/1725. La recollida i tractament de les dades personals té les següents finalitats: - Gestionar el concurs proposat en les bases presents.
- El lliurament i acceptació de el premi per part del participant: guanyador / a.
- Reconeixement del premi.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS
La DO Empordà queda eximit de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algún error en les dades facilitades pel mateix participant guanyador de el premi que impedís la seva identificació o el lliurament del premi.
10. RECLAMACIONS
Per a qualsevol tipus de reclamació o consulta relacionada amb aquest concurs, es pot posar en contacte amb l'equip de la DO Empordà a el següent correu electrònic: nmacau@doemporda.cat

11. GENERAL
En cas d'incompliment d'alguna de les clàusules d'aquestes bases, el participant serà automàticament desqualificat de el concurs i passarà a no ser candidat per obtenir el premi que s'ofereix. El concurs s'organitza i queda subjecte a les lleis d'Espanya. Les bases es regiran per la llei espanyola i els jutjats i tribunals corresponents a el domicili de la DO Empordà seran els competents per a la resolució de qualsevol disputa relacionada amb les bases o el concurs.

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal